Privacy Policy

ITÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 679/2016/EU RENDELET 12. CIKKÉNEK ÉS AZ AZT KÖVETŐ CIKKEK ÉRTELMÉBEN

A LUCART SPA székhelye Via Ciarpi 77., (HÉA-szám és adóazonosító szám 00145780466) jogi képviselője személyében, mint Adatkezelő mindig nagy figyelmet fordít a személyes adatok védelmi szempontjaira és a titoktartás elveinek, valamint az emberi méltóságnak a tiszteletben tartására.

Az EU 679/2016 rendelete értelmében a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra (lásd az EU 679/2016.sz. rendelet 13. és 14. cikkeit), hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról (ezzel kapcsolatban lásd az EU 679/2016.st. rendelet 39. cikkét).

Ennek fényében kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A LUCART SPA székhelye Via Ciarpi 77., (HÉA-szám és adóazonosító szám 00145780466) jogi képviselője személyében, mint Adatkezelő, az EU 679/216.sz. rendelet értelmében és hatására tájékoztatja az érintett személyeket, hogy az Adatkezelő által begyűjtött vagy a későbbiekben kért és/vagy harmadik felek által közölt személyes adatok szükségesek és az alábbi célokra kerülnek felhasználásra. 

BÖNGÉSZÉSI ADATOK                                              
A weboldal működéséhez használt informatikai rendszerek és szoftvereljárások a használat közben automatikusan gyűjtenek be néhány információt, amelyek átadása az internetes kommunikációs protokollok használatánál beleértendő. Olyan információkról van szó, melyek begyűjtésére nem azért kerül sor, mert az azonosított érintettekkel kívánják összekapcsolni őket, hanem azért, mert természetüknél fogva a harmadik felek birtokában lévő adatok feldolgozása és azokkal való társítása révén lehetővé teszik a felhasználók azonosítását. Ebbe az adat kategóriába tartoznak az IP címek vagy a felhasználók által használt, a Weboldalra csatlakozó számítógépek domén nevei, a kért források URI (Uniform Resource Identifier) címei, a kérés időpontja, a szerverhez benyújtott kérés módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszként megadott állapot számszerű kódja (siker, hiba stb.) és az operációs rendszerre, illetve a felhasználó készülékének informatikai környezetére vonatkozó további paraméterek. Ezeket az adatokat kizárólag névtelen, a webhely használatára vonatkozó statisztikai információk beszerzésére használják fel, és arra, hogy ellenőrizzék annak helyes működését, azonosítsák a működési rendellenességeket és/vagy visszaéléseket, és a feldolgozás után azonnal törlésre kerülnek.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ÖNKÉNTES MEGADOTT ADATOK
A webhelyen feltüntetett kapcsolatoknak küldött esetleges kommunikációk az abban foglalt e-mail cím és további személyes adatok begyűjtését jelenti. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön összefoglalók fokozatosan vagy kérésre jelennek meg a weboldalon.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGSZERŰSÉGE

Az EU 679/2016 rendelete értelmében a személyes adatokat:

– Az érintettel szemben jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kell kezelni (5. cikk);

– Az adatok összegyűjtése meghatározott, nyilvánvaló és törvényes célokra történik, majd azt követően úgy kell kezelni őket,

hogy ne ütközzenek az adott célokkal, melyek az alábbiak (5. cikk):

 • A funkcionális tevékenységeket, illetve a meglévő szerződéses/előszerződéses viszony végzését kiegészítő és/vagy eszközök általi elérésének kitűzése;
 • Általános könyvelés, számlázás, hitelek kezelése, a törvény által előírt polgári jogi és adókötelezettségek, valamint az archívumok frissítése;
 • Az érintettnek a termékkel és az alulírott által nyújtott szolgáltatásokkal szembeni megelégedettségi szintjének felmérése, beleértve a statisztikai elemzést is;
 • Marketing tevékenység végzése különös tekintettel hírlevél küldésére
 • A pályázók önéletrajzának a „dolgozz velünk” szakaszon keresztüli elküldése” 
 • Az adatok kezelése szolgálati közlemények küldése, felvilágosítási kérelmek, bejelentések kezelése, valamint a kialakított szerződéses viszonnyal kapcsolatos reklamációk kezelése és végrehajtása érdekében történik.

Az érintettel esetlegesen közölt vagy nála összegyűjtött személyes adatok, az érintett hozzájárulásával, marketing célokra használhatók (vagyis, csak példaszerűen, reklám- és kereskedelmi eseményekhez, reklámkampányok küldéséhez, kedvezményes akciókhoz és ajánlatokhoz), melyeket az Adatkezelő automatizált vagy hagyományos módon végezhet..

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az adatkezelést titoktartásra kötelezett személyek végzik számítógépes és/vagy papír alapú eszközök segítségével a céllal összefüggő logikával oly módon, hogy annak biztonságát és az adatok titkosságát biztosítsák. Az összegyűjtött adatokat a törvény értelmében nem hozzák nyilvánosságra és nem közlik harmadik féllel.

AZ ADATOK KÖZLÉSE HARMADIK FELEKNEK

Személyes adatainak az általunk ismert harmadik felekkel való közlése csak és kizárólag a fent említett célokból történhet, különösképpen az alábbi alany kategóriákkal:

 • – Lucart Vállalatcsoport társaságai; 
 • – Szolgáltatást nyújtó külső társaságok;
 • – Intézmények és Közigazgatási szervek a törvény által előírt kötelezettségek teljesítéséhez;
 • – Azok a szakemberek, akik segítséget nyújthatnak a törvény által előírt kötelezettségek teljesítésében;
 • – Olyan társaságok, melyek segítséget nyújthatnak a törvény által előírt és a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 

Az említett alanyok a személyes adatokat Külső felelősként vagy Önálló Adatkezelőként fogják kezelni. 

A TÁROLÁS IDEJE

Az EU 679/2016 sz. rendelet 5. cikke értelmében, „A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek”, a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak a hatályos jogszabályokkal kapcsolatos követelményeket betartva kerülhet sor (csak példaként említve a számvitelt). 

AZ ÉRINTETT JOGAI

A hatályos jogszabály értelmében az érintett érvényesítheti jogait az Adatkezelővel szemben, az EU 679/2016.sz. rendeletben foglaltak szerint, vagyis:

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

1

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 2. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

1

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

17. ci

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy;
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

1

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
  d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 2. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

20.

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 2. Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 3. Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 4. Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

21. cikk

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhető.
 4. Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 6. Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A fent felsorolt jogokon kívül az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását, megfelelő kérés ellenében visszavonja, illetve panaszt nyújthat be a Felügyeleti hatóságnál a törvényben foglaltak szerint.

Az érintett, jogainak gyakorlása érdekében letöltheti a megfelelő nyomtatványt (kattintson ide a jogok gyakorlásához szükséges nyomtatvány letöltéséhez) és elküldheti azt az alábbi címre: privacy@lucartgroup.com

ADATKEZELŐ, ÉS ADATVÉDELMI KÖZLÉSEK

Az Adatkezelő a via Ciarpi, 77 sz. alatti székhelyű LUCART SPA (HÉA-szám és adóazonosító szám: 00145780466) jogi képviselőjének személyében, mint Adatkezelő. 

A közléseket az alábbi címre lehet küldeni privacy@lucartgroup.com.

SÜTIK

A sütik kis méretű szöveges fájlok, melyeket a weboldalak használnak a felhasználói tapasztalat hatékonyabbá tétele érdekében. A törvény lehetővé teszi a sütiknek az adott eszközön való mentését, ha azok feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez (technikai sütik). Minden más típusú sütihez, vagyis a felhasználói profilok létrehozásához szükséges sütikhez, a látogató hozzájárulására van szükség. Ez a weboldal technikai sütiket használ, (Versenyhatóság 2014.05.08-i rendelkezése) ,és potosan:

 • Böngésző- és munkamenet-sütik, melyek a normál böngészést és a weboldal használatát biztosítják. A munkamenet-sütik használata (melyek nem kerülnek tartósan mentésre a felhasználó számítógépén és a böngésző bezárásával eltűnnek) kizárólag a weboldal biztonságos és hatékony böngészéséhez szükséges munkamenet-azonosítók közlésére korlátozódik.
 • Elemzési sütik, melyeket kizárólag és közvetlenül a weboldal kezelője használ a látogatók számára és a látogatás módjára vonatkozó információk összesített és névtelen formában történő összegyűjtésére.
 • Funkcionális sütik, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára a böngészést egy sor válogatott kritériumtól függően (pl. a nyelv) a kínált szolgáltatás javítása érdekében.

Ezek a sütik névtelenül a weboldal használati módjára vonatkozó információkat gyűjtenek össze, mint pl. a látogatók száma. Az adatok összesítve vannak és nem képezik a profilkészítés egyik formáját. 

Egy weboldalon való böngészés során a felhasználó számítógépére az éppen böngészettől eltérő weboldalak vagy szerverek sütijei is érkezhetnek („harmadik féltől” érkező sütik). 

Pontosítani szeretnénk, hogy ezek a harmadik felek az általuk szolgáltatott sütik révén összegyűjtött adatok kezelésének önálló tulajdonosai; ezért az adatkezeléssel kapcsolatban személyes adatkezelési politikájukra, hivatalos tájékoztatóikra és beleegyező nyilatkozataikra kell hagyatkozni. Az adott felelősség nem csak a harmadik felek által közvetlenül küldött sütikre vonatkozik, hanem azokra az esetleges további sütikre is, amelyeket weboldalunkon keresztül küldünk azon szolgáltatások használata alapján, amelyeket maguk a harmadik felek is használnak. 

A weboldalon jelen lévő sütik

Domain Name Expires Information
www.lucartprofessional.com viewed_cookie_policy 1 év Ezek a sütik a sütikre vonatkozó tájékoztató megjelenítéséhez használatosak. Nem rögzítenek személyes azonosításra alkalmas információkat.
www.lucartprofessional.com wp-settings-2 1 év Ezekre a sütikre a weboldalt kezelő platformnak van szüksége és nem rögzítenek a személyes azonosításra alkalmas információkat.
www.lucartprofessional.com wp-settings-time-2 1 év Ezekre a sütikre a weboldalt kezelő platformnak van szüksége és nem rögzítenek a személyes azonosításra alkalmas információkat.
www.lucartprofessional.com wordpress_test_cookie Munkamenet Ezekre a sütikre a weboldalt kezelő platformnak van szüksége és nem rögzítenek a személyes azonosításra alkalmas információkat.
www.lucartprofessional.com nf_wp_session Munkamenet Ezekre a sütikre a weboldalt kezelő platformnak van szüksége és nem rögzítenek a személyes azonosításra alkalmas információkat.
www.lucartprofessional.com wp-wpml_current_language 1 nap Ez a süti a nyelvi beállításokat rögzíti.
www.lucartprofessional.com __cookie_accept Munkamenet A sütik használatába való beleegyezés működéséhez szükséges technikai süti.
www.lucartgroup.com _gaexp A legolcsóbb Ezt a sütit a Google Analytics használja annak megállapítására, hogy a látogató részt vesz-e a marketing kísérletekben.
www.lucartgroup.com PHPSESSID Munkamenet Lehetővé teszi a weboldal számára a szesszió állapotára vonatkozó adatok mentését.
www.lucartgroup.com __cfduid 29 nap A Cloudflare tartalomszolgáltatási hálózat által használt süti a megbízható forgalom azonosítására.
Google Tag Manager _ga 2 év Egy olyan egyértelmű azonosítót rögzít, amelyet a látógató internet használatára vonatkozó statisztikai adatok generálására használnak.
Google Tag Manager neoLastSync_DBM Perzisztens Várakozik.
Google Tag Manager _gid 1 nap Egy olyan egyértelmű azonosítót rögzít, amelyet a látógató internet használatára vonatkozó statisztikai adatok generálására használnak.
Google 1P_JAR 1 év Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak.
Google APISID 2 év Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak.
Google CONSENT 20 év A Google szolgáltatások hozzájárulásához használatos.
Google HSID 2 év Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak
Google NID 6 hónap Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak.
Google SAPSID 2 év Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak.
Google SID 20 év Emlékeztet a felhasználó kedvence beállításaira (pl. a beállított nagyítási szintre).
Google SIDCC 3 hónap A felhasználó adatait a nem engedélyezett hozzáféréssel szemben védő biztonsági sütik.
Google SSID 2 év Elmenti a felhasználó kedvenceit és információt minden egyes alkalommal, amikor olyan oldalakat látogat meg, melyek Google Maps térképeket tartalmaznak.
Google collect Munkamenet Adatok küldésére használatos a Google Analytics számára az eszközzel és a felhasználói viselkedéssel kapcsolatban. Nyomon követi a felhasználó jelenlétét az eszközökön és marketing csatornákon.
Google images Munkamenet Várakozik.
Google NID 6 hónap Egyértelmű azonosítót rögzít, mely azonosítja a weboldalra visszatérő felhasználói eszközt. Az azonosítót célzott reklámokhoz használják.
Google test_cookie 1 nap Annak ellenőrzésére használják, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

Engedélyezheti, blokkolhatja vagy törölheti (részben vagy egészében) a sütiket a Böngésző speciális funkciói révén. A Böngészőn keresztüli süti használati preferenciák beállítására vonatkozó bővebb információért olvassa el a vonatkozó utasításokat:

 

Ugyanakkor tájékoztatunk arról, hogy a technikai és/vagy funkcionális sütik kiiktatása esetén a weboldal nem érhető el vagy a weboldal néhány szolgáltatása vagy bizonyos funkciói nem érhetők el vagy nem működik helyesen, és ezért a weboldal minden egyes látogatásakor kézzel bizonyos információkat módosítani kell vagy be kell vinni.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlása a 679/2016 / EU rendelet szerint

Töltse leaz érintett jogok gyakorlati mintáját

Információra van szükséged?

lépj kapcsolatba velünk